• شرایط تخفیف دودانشجویی
  قابل توجه دانشجویان گرامی

  زمان تحویل مدارک تخفیف( دو دانشجویی) از تاریخ 93/01/25 الی93/02/15  می باشد؛ لذا متقاضیان محترم تخفیف با مراجعه به سایت دانشگاه (www.iaupg.ir ) قسمت امور دانشجویی نسبت به دریافت فرم مذکور اقدام و در تاریخ مقرر تحویل امور دانشجویی گردد.
  (( مدارک مورد نیاز))
   
  1. دریافت و تکمیل فرم درخواست تخفیف شهریه و تایید آن توسط آموزش
  2. کپی شناسنا مه صفحه اول ودوم و کپی کارت ملی( به همراه اصل مدارک دانشجوی مرکز)
  3. کپی شناسنامه صفحه اول ودوم و کپی کارت ملی( دانشجوی متقابل)
  4. گواهی اشتغال به تحصیل دانشجوی متقابل جهت ارائه به مرکز بین المللی خلیج فارس


  لازم به ذکر است که:

  1-به آن دسته از دانشجویانی که خود وهمسرشان هر دو دانشجوی دانشگاه آزاد می باشند تخفیف تعلق می گیرد

  2-به برادر یا خواهر آن دسته از دانشجویانی که ازدواج نموده اند واز تحت تکفل پدر و مادر خود خارج گردیده اند تخفیف تعلق نمی گیرد  دریافت فرم درخواست تخفیف شهریه