• صندوق رفاه دانشجویی
   

   

  اطلاعيه استفاده از تسهيلات كوتاه مدت  وميان مدت  شهريه ويژه مقطع كارشناسي وكارشناسي ارشد
   
  دانشجوياني كه در پرداخت شهريه ترم مايل به استفاده از تسهيلات وام كوتاه مدت و ميان مدت (تا پايان ترم) صندوق رفاه مي باشند طبق دستورالعمل به صندوق رفاه دانشجويان ( امورمالی دانشكده) در نیمسال اول حداکثر تا پایان مهر و نیمسال دوم حداکثر تا پایان بهمنمراجعه نمايند. .الف : شرايط عمومي دانشجويان متقاضي وام شهريه
  1-رعايت شئونات دانشجويي و عدم موارد انضباطي .
  2-نداشتن بدهي قبلي به صندوق رفاه دانشجويان .
  3-دانشجويان ميهمان و انتقال موقت از واحدهاي ديگر نمي توانند از تسهيلات صندوق رفاه اين واحد استفاده نمايند .
  4- اقساط وام شهريه در طول ترم و 6 ماهه مي باشد .  وميان مدت 12 ماهه
  5- دانشجويان ترم اول و دانشجوياني كه در ترم قبل ویا  بیش از یک ترم مشروط شده اند نمي توانند از وام صندوق استفاده نمايند.
  6-دانشجویان ترم آخر فقط میتوانند از وام شش ماهه استفاده نمایند.
  7-ارائه كليه مدارك مندرج بند ب در هر ترم الزامي خواهد بود .
  8-دانشجويان مقطع كارشناسي و دكتري 50% مبلغ شهريه و مقطع كارشناسي ارشد 60% مبلغ كل شهريه وام دريافت مينمايند .
  9- دانشجويان مقطع كارشناسي و دكترا تا 7ترم و دانشجويان كارشناسي نا پيوسته و كارشناسي ارشد تا 3ترم مي توانند از وام صندوق استفاده نمايند.
  10 -باتوجه به اینکه مبلغ علی الحساب شهریه بصورت پیش فرض بوده و ممکن است مبلغ پرداختی وام بیش از درصدهای مجاز باشد بنابراین صندوق رفاه مجاز به اصلاح مبلغ وام خواهد بود .لازم به ذکر است در این صورت به دانشجویان اطلاع داده خواهد شد.
  ب : مدارك و وثيقه لازم جهت دريافت وام شهريه
  1- چك در وجه دانشگاه آزاد اسلامي واحد  بين الملل  خرمشهر خليج فارس بدون تاريخ و بدون خط خوردگي معادل 120% مبلغ وام).
  2- تكميل فرم درخواست وام شهريه (ارائه شماره تلفن ثابت و همراه دانشجو و ضامن الزامي مي باشد)قابل دریافت از امور مالی دانشکده ها.
  3- كپي شناسنامه ضامن (در صورتی که برای اولین بار وام دریافت می نماید ویا تغییر ضامن) ومتقاضی.
  4- ضامن کارمند- آخرين حكم حقوقي و آخرين فيش حقوقي ضامن(در صورت نداشتن حکم حقوقی گواهي اشتغال بكار)  .
  5-ضامن بازنشسته-كپي كارت بازنشستگي يا حكم بازنشستگي و آخرين فيش حقوقي و در مورد بازنشستگاني كه فيش حقوقي ندارند گردش حساب حقوقي آنان در دو ماه آخر كه به تأييد بانك رسيده باشد . (مستمري بگير مورد قبول نمي باشد)
  6- ضامن كاسب با ارائه كپي برابر اصل شده جواز كسب معتبر .
  7- تصوير پرينت علی الحساب مالی.
  (لازم به ذكر است پرداخت وام منوط به ارائه كليه مدارك درزمان ثبت نام بوده  در غير اينصورت صندوق رفاه هيچگونه تعهدي نسبت به پرداخت وام به مدارك ناقص و یا بعد از زمان مشخص شده ،  نخواهد داشت .
  در پايان لازم به ذكر است تسهيلات كوتاه مدت شهريه بايد در طول ترم تا سررسيد مقرر تسويه گردد . در صورت عدم واريز بدهي در مهلت مقرر از پرداخت وام در ترمهاي بعدي به آنان جلوگيري مي گردد. لذا دانشجو موظف است تا آخرين مهلت پرداخت بدهي خود را با شناسه واریز به یکی از طرق ذیل پرداخت نموده و رسید آن را تا زمان فراغت از تحصیل نزد خود نگهداری نمایند.
  1-شماره حساب 0103778137005 نزد بانک ملی  قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي
  خواهشمند است از طریق پروفایل دانشجویی شناسه واریز خود را دریافت نموده و در صورت اشتباه مسئولیت با شخص دانشجو میباشد.

  اطلاعيه استفاده از تسهيلات جهت دانشجویان مقطع دکتری

  دانشجوياني كه در پرداخت شهريه ترم مايل به استفاده از تسهيلات ميان مدت (12 الي 24 ماه)و تسهیلات بلند مدت حداكثر(36 ماهه) صندوق رفاه مي باشند طبق دستورالعمل به صندوق رفاه دانشجويان ( امورمالی دانشكده) در نیمسال اول حداکثر تا پایان مهر و نیمسال دوم حداکثر تا پایان بهمن) مراجعه نمايند .
  الف : شرايط عمومي دانشجويان متقاضي وام شهريه
  1-رعايت شئونات دانشجويي و عدم موارد انضباطي .
  2-نداشتن بدهي قبلي به صندوق رفاه دانشجويان .
  3-دانشجويان ميهمان و انتقال موقت از واحدهاي ديگر نمي توانند از تسهيلات صندوق رفاه اين واحد استفاده نمايند .
  4- ارائه كليه مدارك مندرج بند ب در هر ترم الزامي خواهد بود .
  5- دانشجويان ترم اول و دانشجوياني كه در ترم قبل ویا بیشتر از یک ترم مشروط شده اند نمي توانند از وام صندوق استفاده نمايند.
  6-دانشجویان ترم آخر فقط میتوانند از وام شش ماهه استفاده نمایند
  7- دانشجويان مقطع دكتري 50% مبلغ شهريه وام دریافت می کنند. و در طول تحصیل این مقطع  حداکثر 7 بار می توانند از این تسهیلات استفاده نمایند.
  8-باتوجه به اینکه مبلغ علی الحساب شهریه بصورت پیش فرض بوده و ممکن است مبلغ پرداختی وام بیش از درصدهای مجاز باشد بنابراین صندوق رفاه مجاز به اصلاح مبلغ وام خواهد بود .لازم به ذکر است در این صورت به دانشجویان اطلاع داده خواهد شد.
  ب : مدارك و وثيقه لازم جهت دريافت وام شهريه
  1-  چك در وجه دانشگاه آزاد اسلامي  واحد بين الملل خرمشهر خليج فارس بدون تاريخ و بدون خط خوردگي معادل 120% مبلغ وام
  2- تكميل فرم درخواست وام شهريه (ارائه شماره تلفن ثابت و همراه دانشجو و ضامن الزامي مي باشد) . قابل دریافت از امور مالی دانشکده ها.
  3- كپي شناسنامه ضامن (در صورتی که برای اولین بار وام دریافت می نماید ویا تغییر ضامن )و متقاضی.
  4-ضامن کارمند- آخرين حكم حقوقي و آخرين فيش حقوقي ضامن(در صورت نداشتن حکم حقوقی گواهي اشتغال بكار)  .
  5-ضامن بازنشسته- كپي كارت بازنشستگي يا حكم بازنشستگي و آخرين فيش حقوقي و در مورد بازنشستگاني كه فيش حقوقي ندارند گردش حساب حقوقي آنان در دو ماه آخر كه به تأييد بانك رسيده باشد . (مستمري بگير مورد قبول نمي باشد)
  6- ضامن كاسب با ارائه كپي برابر اصل شده جواز كسب معتبر .
  7- تصوير پرينت علی الحساب مالی.
   8- در خصوص وامهاي بالاتر از 12 ماه و بلند مدت گواهي كسر از حقوق ضامن و يا  تعهد محضري كه توسط متقاضي و ضامن در يكي از دفاتر اسناد رسمي كشور تنظيم شده باشد)درصورتی که قبلا تعهد محضری مربوطه را تحویل داده اند تصویر آن پیوست شود.
  (لازم به ذكر است پرداخت وام منوط به ارائه كليه مدارك درزمان ثبت نام بوده  در غير اينصورت صندوق رفاه هيچگونه تعهدي نسبت به پرداخت وام به مدارك ناقص و یا بعد از زمان مشخص شده ،  نخواهد داشت .
  در پايان لازم به ذكر است تسهيلات كوتاه مدت شهريه بايد در طول ترم تا سررسيد مقرر تسويه گردد . در صورت عدم واريز بدهي در مهلت مقرر از پرداخت وام در ترمهاي بعدي به آنان جلوگيري مي گردد. لذا دانشجو موظف است تا آخرين مهلت پرداخت بدهي خود را با شناسه واریز به یکی از طريق ذیل پرداخت نموده و رسید آن را تا زمان فراغت از تحصیل نزد خود نگهداری نمایند.
  1-شماره حساب 0103778137005 بانك ملي مركزي خرمشهر
                                                                                                   دانلود فرمها و مدارک مورد نیاز وام صندوق رفاه دانشگاه

  دانلود فرمها و مدارک مورد نیاز وام وزارت علوم