امتحانات 30 دیماه 96 -  شنبه 30 دی 1396 ساعت 19:27
امتحانات 30 دیماه 96 -  شنبه 30 دی 1396 ساعت 19:23
اطلاعیه مهم صندوق رفاه دانشجویان -  شنبه 2 مرداد 1395 ساعت 18:35
اطلاعیه مهم حوزه پژوهش و فناوری -  دوشنبه 14 تیر 1395 ساعت 14:39
زمانبندي دعوت به مصاحبه تخصصي مقطع دكترا -  یکشنبه 11 بهمن 1394 ساعت 9:18
زمانبندی انتخاب واحد ترم بهمن ماه 94 -  یکشنبه 4 بهمن 1394 ساعت 23:21
اخبار و اطلاعیه ها شنبه 19 اردیبهشت 1394 ساعت 1:45

تاکید حوزه پژوهش و فناوری مرکز بین المللی خلیج فارس بر اجرای دقیق آیین نامه پایان نامه های کارشناسی ارشد

تاکیید حوزه پژوهش و فناوری براجرای دقیق آیین نامه پایان نامه کارشناسی ارشد

تاکید حوزه پژوهش و فناوری مرکز بین المللی خلیج فارس بر اجرای دقیق آیین نامه اجرایی پایان نامه کارشناسی ارشد

آیین نامه اجرایی پایان نامه کارشناسی ارشد
 
1.  داشتن شرایط آموزشی اخذ پایان نامه
1-1 گذارندن حداقل واحد هاي آموزشی
2-1  اخذ واحد پایان نامه در نیمسال سوم آموزشی و نداشتن بدهی شهریه
نکته: دانشجویان می توانند موضوع پایان نامه خود را با هماهنگی استاد راهنما در نیمسال دوم آموزشی تعیین نمایند اما اخذ واحد پایان نامه از نیمسال سوم به بعد امکان پذیر است.
2. تعیین استادان راهنما و مشاور
1-2  استاد راهنما باید داراي مدرك دکترا با حداقل مرتبه استادیاري یا داراي دکتري با مجوز رسمی از سازمان مرکزي باشد.
2-2  استاد راهنما باید ظرفیت مجاز پذیرش دانشجو را داشته باشد.
3-2  در موارد خاص که وجود استاد راهنماي دوم به تایید گروه ضروري تشخیص داده شود،استاد راهنماي دوم بر اساس آیین نامه استاد راهنماي مشترك انتخاب می شود.
4-2  استاد مشاور به پیشنهاد استاد راهنما و پس از تایید شوراي تخصصی گروه تعیین می شود.
5-2  استاد مشاور باید حداقل داراي مدرك دکترا باشد
6-2 در شرایط ویژه استاد مشاور می تواند از متخصصان مراکز و موسسات آموزش عالی با مرتبه مربی و یا از کارشناسان صنعت، با تجربه ده سال سابقه کار تخصصی و با حداقل مدرك کارشناسی انتخاب شود.
7-2 چنانچه استاد راهنما یا مشاور خارج از دانشگاه باشند ارائه حکم کارگزینی آنها الزامی است .
8-2  چنانچه استاد راهنما، خارج از موسسه آموزش عالی انتخاب شود به جاي شرط استادیاري داشتن مدرك دکتري الزامی است.
3. تعیین و ثبت موضوع پایان نامه
3-1  انتخاب موضوع پایان نامه با هماهنگی استاد راهنما و براي تکراري نبودن موضوع پایان نامه لازم است موضوع پایان نامه نو و به روز باشد
 3-2 بررسی موضوع پایان نامه در سایت
3-3  عنوان پایان نامه می بایست مختصر،رسا و جامع باشد.
4-3 دامنه تحقیق در حدي باشد که پایان نامه حداقل 6 ماه و حداکتر یکسال به اتمام برسد.
5-3  موضوع پایان نامه باید با رشته تحصیلی دانشجو و تخصص استادان راهنما مرتبط باشد.
6-3  انتخاب پروژه هاي تحقیقاتی سازمان هاي دیگر به عنوان موضوع پایان نامه در اولویت می باشد.
7-3 تهیه پروپوزال و ثبت آن در سامانه ثبت پروپوزال ها توسط دانشجو به آدرس
نکته:پیگیري کلیه امور مربوط به ثبت تا تصویب نهایی در سامانه مذکور به عهده دانشجو می باشد.
4. زمان اجراي پایان نامه
1-4  زمان شروع پایان نامه از زمان تصویب نهایی و اخذ کد 14 رقمی سازمان مرکزي است.
2-4  حداقل زمان اجراي پایان نامه شش ماه از زمان تصویب نهایی(اخذ کد ) می باشد.
3-4  حداکثر زمان اجراي پایان نامه تا پایان سنوات مجاز دانشجو بوده و پس از آن نیاز به درخواست تمدید سنوات آموزشی دارد.
4-4 در صورتیکه پایان حداقل زمان شش ماه پایان نیمسال سوم باشد و دانشجو بخواهد در پایان نیمسال سوم از پایان نامه خود دفاع کند داشتن مقاله چاپ یا پذیرش نهایی شده الزامیست. IF داراي ISI علمی-پژوهشی وزارتین
5-4 در طول مدت اجراي پایان نامه لازم است گزاراش هاي ماهانه در سامانه پروپوزال ثبت گردد.
5.  آماده سازي مقاله وانتخاب مجله
1-5  در مقاله هاي مستخرج از پایان نامه، نویسنده اول دانشجو و به نام  مرکز بین المللی خلیج فارس است.
2-5 عهده دار مکاتبات یا نویسنده مسئول در مقاله استاد راهنما می باشد.
3-5  دانشجو موظف است فقط نشانی مرکز بین المللی خلیج فارس را در مقاله ذکر نماید.
4-5  نحوه درج نام واحد دانشگاه آزاد اسلامی می بایست مطابق با بخشنامه باشد. نحوه آدرس دهی براي مقالات در دانشکده هاي مختلف به شرح جدول پیوست است.
5-5 تنها نام اساتید راهنما و مشاور در مقاله ذکر گردد.
6-5 در مورد آن دسته از پایان نامه هاي کارشناسی ارشد که از اعضاي هیات علمی دانشگاه ها، موسسات و مراکز پژوهشی معتبر رسمی (به غیر از استاد راهنما و مشاور) استفاده می شود . تصمیم در خصوص درج نام این افراد در مقاله هاي مستخرج به عهده استاد راهنما است .اما قبل از ارسال مقاله و برگزاري جلسه دفاع لازم است مجوز این موضوع از معاونت پژوهش و فناوري واحد اخذ شود.
7-5  پیش از ارائه مقاله به مجلات جهت چاپ لازم است اعتبار مجله مورد بررسی قرار گیرد.مجله انتخابی نباید در لیست مجلات نامعتبر وزارت علوم ، سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی و لیست اعلام شده توسط معاونت پژوهش و فناوري واحد باشد.
 8-5  مقاله ارسال شده به مجله باید به تایید استاد راهنما رسیده باشد.
9-5  در صورت ارائه مقاله در همایش ها لازم است تاریخ برگزاري همایش پیش از تاریخ دفاع باشد.
10-5  مقالات ارسالی به کنگره ها،همایش ها و کنفرانس ها حتما باید به شکل متن کامل چاپ گردند تا حائز دریافت نمره شوند.
11-5  لازم به ذکر است مقالات مستخرج از پایان نامه که به صورت متن کامل در مجلات معتبر علمی داخلی و خارجی به چاپ برسند مشمول دریافت جایزه مقالات می گردند.
6.  شرایط دفاع
1-6  گذشت حداقل زمان شش ماه از تاریخ تصویب نهایی پروپوزال و اخذ کد 14 رقمی سازمان مرکزي
 2-6  داشتن شروط آموزشی مورد تایید دانشکده شامل: گذراندن کلیه واحدهاي درسی با حداقل معدل 14
3-6  تایید پایان نامه از لحاظ اصول علمی روش تحقیق و قوانین و مقررات و آیین نامه هاي نگارش پایان نامه توسط استاد راهنما،مشاور و مدیر گروه
4-6 رعایت دستورالعمل مربوط به نحوه نگارش پایان نامه
7. مدارك مورد نیاز جهت درخواست دفاع
1-7  دو نسخه پرینت پایان نامه مورد تایید استاد راهنما،مشاور و مدیر پژوهشی . شامل: صفحه عنوان فارسی و لاتین، چکیده فارسی و لاتین، فهرست مطالب،جداول، نمودارها، اشکال و نقشه ها، فهرست منابع و فصول پایان نامه شامل کلیات تحقیق، پیشینه تحقیق، مواد و روش تحقیق، نتایج و پیشنهادات تحقیق در پایان نامه ارائه شده باید وجود داشته باشد.
2-7  تکمیل فرم تایید پایان نامه و تقاضاي تشکیل جلسه دفاع عنوان مندرج در فرم تقاضاي دفاع می بایست دقیقا منطبق با عنوان پروپوزال مصوب در شوراي پژوهشی دانشگاه باشد و هر گونه تغییر باید طی درخواستی جداگانه به تایید استاد راهنما،مدیر گروه، مدیر پژوهشی و نهایتا معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه رسیده باشد.
3-7  لازم است فرم تعهدنامه مندرج در صفحه دوم فرم تقاضاي دفاع توسط دانشجو و در صفحه سوم توسط اساتید راهنما و مشاور تکمیل و امضا گردد.
4-7  اطلاعات فرم بایستی کاملا خوانا، بدون خط خوردگی و به ترتیبی که در فرم آمده ،تکمیل، مهر و امضا گردد.
5-7 آپلود چکیده فارسی پایان نامه داراي حداکثر تا 400 کلمه و مورد تایید استاد راهنما درسامانه ثبت پروپوزال، چکیده ارسالی در سایت کدینگ پایان نامه هاي سازمان مرکزي درج خواهد شد لذا مسئولیت هرگونه درج اطلاعات ناقص و غلط برعهده دانشجو خواهد بود.
6-7  ارائه مستندات مربوط به پذیرش یا چاپ مقاله مقالاتی که پذیرش آنها به صورت پست الکترونیک می باشد لازم است ایمیل پذیرش مقاله خود را دو روز قبل از ارائه به معاونت ارسال نمایند.
7-7  در صورت عدم ارائه مقاله لازم است فرم انصراف از مقاله تکمیل و به امور پایان نامه ها ارائه گردد، بدیهی است در اینصورت نمره پایان نامه حداکثر از 18 نمره محاسبه خواهد شد.
8-7  دانشجویان زیر می توانند جهت دریافت پذیرش از مجلات علمی-پژوهشی ISI یا ISC  از فرصت شش ماهه استفاده نمایند.
الف- آقایان بدون داشتن مشکل نظام وظیفه و خانم ها به مدت شش ماه با مجوز دانشگاه می توانند از فرصت ارائه مقاله استفاده نمایند.این زمان با مجوز حوزه معاونت پژوهش و فناوري به مدت یکسال قابل تمدید می باشد. عدم مشکل نظام وظیفه به معناي داشتن کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم می باشد.
ب- مشمولین حداکثر به مدت سه ماه می توانند از فرصت ارائه مقاله استفاده کنند و این زمان قابل تمدید نمی باشد.
9-7  جهت دریافت فرصت مقاله لازم است فرم فرصت پذیرش مقاله تکمیل گردد. این فرصت و یا مجلات ISC صرفا جهت مقالات مستخرج از پایان نامه که براي مجلات علمی-پژوهشی و ISI دارای IF ارسال شوند داده می شود.
10-7 آپلود چکیده مقاله در سایت پایان نامه ها
11-7 مقاله هاي مستخرج از پایان نامه هاي کارشناسی ارشد در صورتی که در نشریات نامعتبر پذیرش یا چاپ شوند مشمول دریافت نمره، مجوز دفاع، تسویه حساب و جایزه نمی شوند.
12-7  به مقالات ارسالی به کنگره ها، کنفرانس ها و همایش هاي ملی و بین المللی داخل و خارج از کشور فرصت پذیرش داده نمی شود و فقط در صورت چاپ شدن تا قبل از دفاع شامل دریافت نمره می گردد.
13-7 هماهنگی با مدیر گروه و مدیر پژوهشی در خصوص تعیین ساعت و زمان دفاع و انتخاب محل دفاع و دیگر امکانات مورد نیاز
14-7 دریافت ابلاغ اساتید داور و ارسال نسخه نهایی پایان نامه براي داوران همراه با ابلاغ ارسال شده
15-7 پیگیري ارسال صورتجلسه دفاع به دانشکده
8.  نحوه ارزشیابی پایان نامه
1-8  دو نمره از بیست نمره پایان نامه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد با نظر شوراي گروه تخصصی و شوراي تحصیلات تکمیلی یا شوراي پژوهش و فناوري واحد  به مقاله اختصاص می یابد.
 2-8  ارزشیابی پایان نامه در جلسه دفاعیه توسط هیات داوران، متشکل از استاد راهنما، استاد مشاور و حداقل یک نفر نماینده کمیته تحصیلات تکمیلی و دو نفر از بین اعضاي هیات علمی یا متخصصان و محققان داخل یا خارج موسسه صورت می گیرد.
3-8  پایان نامه توسط هیات داوران در پنج درجه ارزشیابی شده و به هر درجه نمره اي تعلق می گیرد واین نمره در میانگین کل نمرات دانشجو محاسبه می شود.
سطح عالی 16تا 18 ، بسیارخوب 14 تا 16 ، خوب 14 تا 16،  قا بل قبول 12 تا14 ، غیرقابل قبول کمتر از 12
 4-8 در صورت ارائه نکردن پذیرش مقاله یا چاپ مقاله، پایان نامه دانشجو از نظر کیفیت حداکثر بسیار خوب و از نظر کمی حداکثر نمره هجده ارزیابی می شود.
5-8  پایان نامه هاي دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد چنانچه منجر به اثر بدیع هنري یا چاپ کتاب یا اختراع و اکتشاف شود(در خصوص اختراع و اکتشاف اگر در مسابقه ها و جشنواره هاي معتبر (غیر از نمایشگاه ها) رتبه اول تا سوم کسب شود یا در موسسات معتبر داخل و خارج موفق به ثبت علمی شود (شایان گفتن است ثبت حقوقی معیار اعتبار علمی نیست می تواند نمره استخراج مقاله از پایان نامه را دریافت کند.
9. روز دفاع از پایان نامه
1-9  تحویل فرم ها و مستندات مربوط به استفاده از فرصت پذیرش مقاله به مدیر پژوهشی
10. پس از دفاع
1-10 بعد از جلسه دفاع چنانچه دانشجو از فرصت استفاده نماید ملزم است در تاریخ مقرر پذیرش یا مقاله چاپ شده خود را به مدیر پژوهش تحویل دهد در غیر این صورت جلسه بدون احتساب نمره مقاله نهایی و به حوزه پژوهش ارسال خواهد شد.
2-10 تحویل گزارش نهایی صحافی شده و مورد تایید کمیته داوري به کتابخانه و اساتید راهنما و مشاور
3-10  تکمیل فرمهاي واگذاري حقوق،تعهد اصالت پایان نامه ومنشور اخلاق پژوهش و گنجاندن آن در پایان نامه صحافی شده.
4-10 در صورتی که پایان نامه از نظر هیات داوران غیرقابل قبول تشخیص داده شود ،دانشجو می تواند در مدتی که از حداکثر مدت مجاز تحصیل وي تجاوز نکند پایان نامه خود را کامل وبار دیگر در زمانی که هیات داوران تعیین می کنند از آن دفاع نماید.در این شرایط دانشجوموظف به ثبت نام درس پایان نامه در نیمسال جدید می باشد و چنانچه سنوات وي تمام شده باشد قبل از ثبت نام درس پایان نامه موظف به تمدید سنوات خود از طریق حوزه معاونت آموزشی می باشد.دانشجویانی که در فرصت تعیین شده نتوانند از پایان نامه خود با موفقیت دفاع کنند از تحصیل محروم شده و مدرکی دریافت نمی کند.
5-10  انجام اصلاحات مورد نظر هیات داوران و تایید اصلاحات انجام شده توسط این هیات.
11. نکات کلیدي
1-11 منظور از تاریخ تصویب نهایی پروپوزال تاریخ دریافت کد 14 رقمی سازمان مرکزي می باشد.
2-11 آندسته از دانشجویان که می خواهند تا پایان ترم اول دفاع نمایند لازم است تا اول شهریور ماه پروپوزال خود را به تصویب نهایی برسانند و آندسته از دانشجویان که تمایل به دفاع تا پایان نیمسال دوم تحصیلی را دارند می بایست حداکثر تا پایان اسفندماه موفق به تصویب نهایی پروپوزال خود گردند.
3-11  دانشجو پس از انتخاب پایان نامه،تا زمانی که آنرا به پایان نرسانده موظف است بر اساس تقویم دانشگاهی در نیمسال هاي بعد نیز براي آن ثبت نام نماید.
4-11  مقاله هایی که در آنها شیوه آدرس دهی مورد تایید دانشگاه رعایت نشده باشد مشمول دریافت نمره وجایزه نمی گردند و براي دفاع و تسویه حساب دانشجویان پذیرفته نخواهند شد.

منبع: حوزه پژوهش و فناوری مرکز بین المللی خلیج فارس  تعداد بازدید : 9311 نوشته شده توسط: مدیر سایت

کلمات کلیدی: 


بازگشت