• ارتباط با ما
   
  شماره تلفنهای قسمت های مختلف دانشگاه :
  مسئول دفتر ریاست : ۰۶۱۵۳۵۴۴۰۶۶
  آموزش : ۰۶۱۵۳۵۴۴۴۵۱
  پژوهش : ۰۶۱۵۳۵۴۴۷۱۸
  مدیر پژوهش : ۰۶۱۵۳۵۴۴۱۴۰
  معاونت توسعه : ۰۶۱۵۳۵۴۴۵۴۹
  سایر کارکنان : ۰۶۱۵۳۵۴۷۴۰۶ - ۰۶۱۵۳۵۴۴۵۷۷
  آدرس پستی
  خرمشهر کوی معین دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی خرمشهر-خلیج فارس
  صندوق پستی711