• آیین نامه آموزشی

  آيين نامه آموزشي مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته

  فصل اول - كليات
  فصل دوم - شرايط ورود
  فصل سوم - واحد هاي درسي
  فصل چهارم - حضورغياب
  فصل پنجم - طول دوره ، مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل
  فصل ششم - ارزشيابي
  فصل هفتم - پايان نامه
  ساير مقررات
  ماده 1 : تعريف
  دوره كارشناسي ارشد ، يكي از دوره هاي آموزش عالي بالاتر از دوره كارشناسي است ، كه پس از آن به اجرا در مي آيد و سرانجام به اعطاء مدرك كارشناسي ارشد در رشته مربوط منتهي مي گردد. 
  تبصره : در اين آيين نامه به منظور اختصار ، به همه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ، پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتي مجاز ، كه در مقاطع تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتري (تحصيلات تكميلي) فعاليت دارند مؤسسه گفته مي شود. 
  منظور از كميته تحصيلات تكميلي ، كميته يا شورايي است كه در اين زمينه ، در سطح گروه يا دانشكده تشكيل مي شود.
  ماده 2 : هدف
  هدف از ايجاد دوره كارشناسي ارشد ، گسترش دانش و تربيت متخصصان و پژوهشگراني است كه با فراگيري آموزشهاي لازم و آشنايي با روش هاي پژوهش علمي ، مهارت لازم را براي آموزش ، پژوهش و خدمات پيدا مي كنند.
   ماده 3 :شرايط ورود به دوره به شرح زير است :
  1-3 : داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي
  2-3 : داشتن گواهينامه پايان دوره كارشناسي يا بالاتر مورد تاييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي و يا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در رشته هاي مورد قبول (به تشخيص شوراي عالي برنامه ريزي ).
  3-3 : برخورداري از توانايي جسمي لازم و متناسب با رشته تحصيلي
  4-3 : موفقيت در آزمون ورودي دوره
  تبصره :مدرك معادل كارشناسي براي ورود به اين دوره ها فاقد اعتبار است.
   
  ماده 4 : 
  تعداد كل واحد هاي درسي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته ، با احتساب واحد پايان نامه بر حسب رشته ، حداقل 28 و حداكثر 32 واحد است.
  تبصره 1 : چنانچه به تشخيص كميته تحصيلات تكميلي ، گذراندن تعدادي از واحدهاي درسي دوره كارشناسي ، به عنوان دروس كمبود يا جبراني براي دانشجو ضروري تشخيص داده شود ، وي مكلف است آن دروس را بر اساس برنامه مصوب اضافه بر واحد هاي درسي مقرر در دوره كارشناسي ارشد و مطابق اين آيين نامه بگذراند. تعداد دروس جبراني در هر رشته حداكثر 24 واحد است.
  تبصره 2 : در انتخاب دروس اولويت با دروس جبراني است . تعيين تعداد و نوع دروس و زمان انتخاب آنها در چهارچوب برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي ، برعهده كميته تحصيلات تكميلي مؤسسه ذيربط است.
  تبصره 3 :به ازاي گذراندن هر 12 واحد درسي از دروس جبراني ، يك نيمسال تحصيلي ، به طول مدت تحصيل دانشجو ، افزوده مي شود.
  ماده 5 : 
  تعداد واحد پايان نامه كارشناسي ارشد ، براي همه رشته ها بين 4 تا 10 واحد درسي ، مطابق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي است.
  ماده 6 : 
  دانشجوي دوره كارشناسي ارشد مجاز است در هر نيمسال تحصيلي بين 8 تا 14 واحد درسي را انتخاب كند ودر موارد استثنايي با صلاحديد كميته تحصيلات تكميلي ، اين تعداد مي تواند به 16 واحد افزايش يابد.
  تبصره 1 : در آخرين نيمسال تحصيلي ، نام نويسي دانشجو در كمتر از 8 واحد درسي بلامانع است.
  تبصره 2 : دانشجوياني كه برخي از دروس دوره كارشناسي ارشد را در دوره كارشناسي گذرانده اند نمي توانند آن درس يا دروس را مجددا در دوره كارشناسي ارشد بگذرانند. اين دانشجويان بايد با گرفتن ديگر دروس انتخابي جمع واحدهاي درسي خود را به حدنصاب مندرج در برنامه مصوب برسانند. 
  تبصره 3: در صورتيكه واحد هاي انتخابي دانشجو در يك نيمسال بهر علت حذف شود ، نيمسال مزبور از نظر مشروطي و ديگر مقررات نيمسال كامل محسوب مي شود.
  ماده 7 :
  حضور دانشجو در تمامي برنامه هاي درسي و ديگر فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي دوره الزامي است. غيبت دانشجو در هر درس نبايد از 17/4 مجموع ساعات آن درس تجاوز كند ، در غير اينصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب مي شود.
  تبصره : در صورتي كه غيبت دانشجو در يك درس بيش از حد مجاز بوده و از نظر مؤسسه ، موجه تشخيص داده شود ، آن درس از مجموعه دروس انتخابي دانشجو حذف مي شود . در اين صورت رعايت حدنصاب 8 واحد در آن نيمسال الزامي نيست . ولي آن نيمسال از نظر طول تحصيل براي دانشجو يك نيمسال كامل محسوب مي شود.
  ماده 8 :
  غيبت غير موجه در امتحان هر درس موجب گرفتن نمره صفر براي آن درس است.
  تبصره : در صورتي كه غيبت دانشجو در امتحان ، از نظر مؤسسه ، موجه تشخيص داده شود ، درس مزبور حذف مي شود.  
  ماده 9 :
  طول دوره مدتي است كه دانشجو بايد دروس تعيين شده در اين دوره را با پايان نامه براساس مقررات مربوط به اتمام برساند.طول دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته 2 سال است.
  تبصره 1 :كميته تحصيلات تكميلي مي تواند ، در صورت لزوم و حسب مورد يك و حداكثر تا دو نيمسال تحصيلي به طول دوره دانشجو اضافه كند.
  تبصره 2 :چنانچه مؤسسه نتواند حداقل واحد هاي درسي را در يك نيمسال تحصيلي ارائه دهد ، به نسبت كسر واحد هاي ارائه شده ، به طول دوره دانشجو افزوده مي شود . در هر صورت طول دوره تحصيل نبايد از سه سال تجاوز نمايد.
  ماده 10 :
  دانشجوي دوره كارشناسي ارشد مي تواند حداكثر براي يك نيمسال تحصيلي ، با كسب موافقت دانشگاه ، از مرخصي تحصيلي استفاده كند.
  تبصره 1 : مدت مرخصي تحصيلي جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي شود.
  تبصره 2 :درخواست مرخصي تحصيلي بايد قبل از شروع نامنويسي در هر نيمسال تحصيلي به مؤسسه مربوط تسليم و موافقت آن مؤسسه كسب گردد. موافقت مؤسسه با مرخصي تحصيلي دانشجو با توجه به وضعيت تحصيلي وي صورت مي گيرد و منوط به اين است كه ادامه تحصيل دانشجو از آن به بعد با مشكل مواجه نشود.
  تبصره 3 :در صورتي كه دانشجو بدون كسب موافقت مؤسسه حتي براي يك نيمسال ، ترك تحصيل نمايد از ادامه تحصيل محروم مي شود.
  ماده 11 :
  دانشجو مي تواند به هر دليل ، از تحصيل اعلام انصراف نمايد . در اين صورت بايد درخواست خود را مبني بر انصراف به مؤسسه تسليم نمايد.چنانچه دانشجو بعد از يك ماه درخواست خود را پس نگيرد ، آن مؤسسه نسبت به صدور گواهي انصراف اقدام مي نمايد.
  تبصره:دانشجوي انصرافي يا اخراجي موظف است به تعهداتي كه سپرده است عمل نمايد . به هر حال صدور هر گونه گواهينامه و تسليم ريز نمرات و دريافت مجوز شركت مجدددر آزمون ورودي منوط به تسويه حساب دانشجو با مؤسسه ذيربط است.
  ماده 12 :
  حداقل نمره قبولي در هر درس اعم از دروس دوره و دروس جبراني در دوره كارشناسي ارشد ، 12 است.
  تبصره 1 :اگر نمره دانشجو در يك درس انتخابي كمتر از 12 باشد، مي تواند با موافقت استاد راهنما به جاي آن درس ، درس ديگري را انتخاب نمايد.
  تبصره 2 : در مواردي كه ارزشيابي دانشجو در يك درس موكول به فعاليتهايي باشد كه با تشخيص استاد مربوط انجام آن در طول يك نيمسال تحصيلي ممكن نيست ، نمره دانشجو در آن درس نا تمام محسوب مي شود.در اين صورت بايد نمره دانشجو در اين درس ، حداكثر تا پايان نيمسال تحصيلي بعد ، توسط استاد ذيربط به نمره قطعي تبديل و در كارنامه وي ثبت شود.
  ماده 13 :
  ميانگين نمرات دروس دانشجو ، در دوره كارشناسي ارشد ، در هر نيمسال تحصيلي ، نبايد از 14 كمتر باشد.اگر ميانگين نمرات دانشجو در دو نيمسال تحصيلي كمتر از 14 باشد ، آن دانشجو از ادامه تحصيل محروم مي شود.
  تبصره : نمره دروس پيشنياز يا جبراني در كارنامه دانشجو ، جداگانه ثبت مي شود ، اما در احتساب ميانگين نمرات نيمسال تحصيلي و ميانگين كل نمرات دانشجو منظور نمي شود.
  ماده 14 :
  ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان دوره نبايد از 14 كمتر باشد.در غير اينصورت فارغ التحصيل دوره كارشناسي ارشد شناخته نمي شود.
  تبصره : دانشجويي كه پس از گذراندن كليه واحد هاي درسي دوره ، ميانگين كل نمرات او از 14 كمتر باشد ، در صورتي كه حداكثر مدت مجاز تحصيل وي به پايان نرسيده باشد ، مي تواند تا 16 واحد از دروسي را كه در آنها نمره كمتر از 14 گرفته است ، فقط در يك نيمسال تحصيلي تكرار كند و در صورت جبران كمبود ميانگين كل ، فارغ التحصيل شود. دانشجوياني كه به هر دليل نتوانند از اين فرصت استفاده كنند از ادامه تحصيل محروم مانده و مدركي دريافت نمي كنند.  
  ماده 15 :
  تهيه پايان نامه ، آخرين بخش دوره كارشناسي ارشد است كه طي آن دانشجو موظف است ، در يك زمينه مربوط به رشته تحصيلي خود ، زير نظر استاد راهنما ، به تحقيق بپردازد.
  ماده 16 :
  استاد راهنما با پيشنهاد دانشجو و موافقت استاد و تاييد كميته تحصيلات تكميلي ، از اعضاي هيات علمي مؤسسه يا خارج از مؤسسه با حداقل مرتبه استادياري تعيين مي گردد.
  تبصره 1 :چنانچه استاد راهنما ، خارج از مؤسسه آموزش عالي انتخاب شود به جاي شرط استادياري داشتن مدرك دكتري الزامي است.
  تبصره 2 : در رشته هايي كه استاديار به تعداد كافي وجود ندارد ، استاد راهنما را مي توان با تاييد كميته تحصيلات تكميلي از بين مربيان برجسته مؤسسه و داراي حداقل 10 سال سابقه كار مفيد آموزشي و پژوهشي انتخاب كرد.
  ماده 17 :
  دانشجو موظف است پس از پايان نيمسال اول و قبل از شروع نيمسال سوم تحصيلي موضوع پايان نامه خود را با نظر استاد راهنما انتخاب كند.موضوع پايان نامه پس از تاييد كميته تحصيلات تكميلي قطعيت مي يابد.
  ماده 18 :
  استاد مشاور به پيشنهاد استاد راهنما و پس از تاييد كميته تحصيلات تكميلي از بين اعضاي هيات علمي يا متخصصان و محققان مربوط انتخاب مي شود.
  ماده 19 :
  ارزشيابي پايان نامه در جلسه دفاعيه توسط هيات داوران ، متشكل از استاد راهنما ، استاد مشاور و حداقل يك نفر نماينده كميته تحصيلات تكميلي و دو نفر از بين اعضاي هيات علمي يا متخصصان و محققان داخل يا خارج مؤسسه صورت مي گيرد.
  ماده 20 :
  پايان نامه توسط هيات داوران در پنج درجه ارزشيابي شده و به هر درجه نمره اي تعلق مي گيرد و اين نمره در ميانگين كل نمرات دانشجو محاسبه مي شود.
  نمره از 18 تا 20 : عالي
  نمره از 16 تا 18 : بسيار خوب 
  نمره از 14 تا 16 : خوب 
  نمره از 12 تا 14 : قابل قبول
  نمره كمتر از 12 : غير قابل قبول
  ماده 21 :
  دانشجو پس از انتخاب پايان نامه ، تا زماني كه آنرا به پايان نرسانده موظف است بر اساس تقويم دانشگاهي در نيمسال (هاي)بعد نيز براي آن ثبت نام نمايد. چنانچه در مواردي ، پايان نامه از سوي دانشجو ارائه شده ، ليكن بعللي دفاع از آن از طرف استاد راهنماي مربوط ، گروه آموزشي و يا واحد دانشگاهي ذيربط ، با تاخير انجام پذيرد و يا به نيمسال بعد موكول گردد ، نياز به ثبت نام مجدد از سوي دانشجو نمي باشد. در اين حال نمره پايان نامه در آخرين نيمسال تحصيلي ، وارد كارنامه دانشجو مي شود ودر ميانگين نمرات او منظور خواهد شد.
  ماده 22 :
  در صورتي كه پايان نامه ، از نظر هيات داوران، غير قابل قبول تشخيص داده شود ، دانشجو مي تواند در مدتي كه از حداكثر مدت مجاز تحصيل وي تجاوز نكند ، پايان نامه خود را كامل و بارديگر درزماني كه هيات داوران تعيين مي كنند از آن دفاع نمايد. دانشجوياني كه در فرصت تعيين شده نتوانند از پايان نامه خود با موفقيت دفاع كنند از تحصيل محروم شده و مدركي دريافت نمي كند.
  تبصره : اعطاي گواهي گذراندن واحد هاي درسي دوره به دانشجويي كه به هر دليل از ادامه تحصيل باز مي ماند، حسب درخواست دانشجو بلا مانع است. 
  ماده 23 :
  انتقال و تغيير رشته در دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته ممنوع است.
  ماده 24 :
  در صورتي كه ارائه برخي از دروس ، در يك رشته و دريك زمان معين ، در مؤسسه مبداء ممكن نباشد دانشجو مي تواند آن دروس را با موافقت استاد راهنما و تاييد كميته تحصيلات تكميلي و با هماهنگي سازمان مركزي دانشگاه ، در يكي از مؤسسات آموزش عالي ديگر كه مجري دوره است به صورت مهمان بگذراند. در اين حال كسب موافقت مؤسسه مقصد هم ضروري است و تعداد واحدهاي درسي دانشجوي ميهمان در يك مؤسسه نبايد از نصف واحدهاي درسي دوره تجاوز نمايد.
  ماده 25 :
  آيين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد در 8 فصل و 25 ماده و 23 تبصره در دويست و نودو و يكمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي مورخ 25 / 10 / 1373 به تصويب رسيد . اين آيين نامه از ابتداي سال تحصيلي 74-1373 در همه دانشگاهها و پژوهشگاهها و مؤسسات آموزش عالي سراسر كشور لازم الاجراست و از تاريخ ابلاغ آن ، آيين نامه قبلي و تمام مقررات و بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مغاير با آن براي دانشجويان مشمول اين آيين نامه لغو مي گردد . دانشجويان ورودي سال هاي قبل از سال تحصيلي 74-1373نيز مي توانند با موافقت شوراي تحصيلات تكميلي مؤسسه وضعيت خود را با آيين نامه جديد تطبيق داده و بر اساس آن فارغ التحصيل شوند.