تاريخچه و معرفي رشته

مدير گروه

  نام و نام خانوادگي :  
  مرتبه علمي :  
 رشته تحصيلي :  
  رزومه :  
  آدرس پست الكترونيك :   
  تلفن تماس :   
 

اساتيدگروه
 

  نام و نام خانوادگي :  
  مرتبه علمي :  
 رشته تحصيلي :  
  رزومه :  
  آدرس پست الكترونيك :  
  تلفن تماس :   

  نام و نام خانوادگي :  
  مرتبه علمي :  
 رشته تحصيلي :  
  رزومه :  
  آدرس پست الكترونيك :   
  تلفن تماس :  

  نام و نام خانوادگي :  
  مرتبه علمي :  
 رشته تحصيلي :  
  رزومه :  
  آدرس پست الكترونيك :   
  تلفن تماس :  

  نام و نام خانوادگي :  
  مرتبه علمي :  
 رشته تحصيلي :  
  رزومه :  
  آدرس پست الكترونيك :   
  تلفن تماس :  


برنامه كلاسي نيمسال دوم 94-1393
 
مقطع ترم كد درس درس تعداد مدرس/ دكتر روز ساعت
               
 

سيلابس مصوب وزرات علوم
مشخصات كلي برنامه و سر فصل دروس دوره كارشناسي ارشد مهندسي صنايع - صنايع را از اينجا دريافت كنيد