• معرفی کارکنان حوزه پژوهش مرکز بین المللی خلیج فارس
   
    نام و نام خانوادگي :  
    سمت : سرپرست حوزه پژوهش و فناوری
    میزان تحصيلات :  
    رشته تحصيلي :  
    ايميل :               
    تلفن :    53373081 – 061                                                     

   
    نام و نام خانوادگي :  
    سمت : کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات
    مدرك تحصيلات :  
    داخلی اداری : 130-131
    ايميل :  
    توضیحات :   53373081 – 061


    نام و نام خانوادگي :  
    سمت : کارشناس  امور پژوهش
    میزان تحصيلات :  
    داخلی اداری : 130-131
    ايميل :  
    توضیحات :   53373081 – 061


    نام و نام خانوادگي :  
    سمت : کارشناس پژوهش
    میزان تحصيلات :  
    داخلی اداری : 130-131
    ايميل :  
    توضیحات :   53373081 – 061


    نام و نام خانوادگي :  
    سمت : کارشناس کتابداری
    میزان تحصيلات :  
    داخلی اداری : 130-131
    ايميل :  
    توضیحات :   53373081 – 061