• تاريخچه و معرفي رشته
  معرفي رشته حسابداري - مقطع كارشناسي ارشد
  دوره كارشناسي ارشد رشته حسابداري بمنظور آموزش تخصصي حسابداري به دانشجوياني كه درآينده در حرفه حسابرسي يا مشاغل مختلف حسابداري در موسسات بازرگاني، صنعتي و دولتي مشغول كار خواهند شد، تدوين گرديده است. بديهي است دانشجوياني كه درحال حاضر بكار حسابرسي و حسابداري اشتغال دارند با گذرانيدن اين دوره اطلاعات و معلومات تخصصي خود را افزايش داده و مسئوليت هاي سنگين تري را عهده دار خواهند گرديد. علاوه بر اين فارغ التحصيلان اين دوره در تحت ضوابطي كه ستاد انقلاب فرهنگي تعيين ميكند، ميتوانند به امر تدريس در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي اشتغال پيدا كنند.
  طول دوره تحصيل
  دوره كارشناسي ارشد رشته حسابداري بصورت كارشناسي ارشد ناپيوسته و آموزشي ميباشد. طبق آيين نامه خاص دوره كارشناسي ارشد مصوب ستاد انقلاب فرهنگي طول اين دوره براي دانشجويان تمام وقت حداكثر 2/5 سال و براي دانشجويان نيمه وقت حداكثر 4/5 سال واحدهاي هر نيمسال براي دانشجويان تمام وقت حداقل 12 واحد و حداكثر 15 واحد است و براي دانشجويان نيمه وقت حداقل 6 واحد و حداكثر 10 واحد ميباشد.
  داوطلبان ورود به دروه كارشناسي ارشد رشته حسابداري علاوه بر شرايط عمومي ورود به دانشگاه بايد داراي شرايط زير نيز باشند:
  الف- داشتن گواهينامه كارشناسي رشته حسابداري
  (داوطلباني كه رشته تحصيلي دوره كارشناسي آنان غير از رشته كارشناسي ارشد حسابداري است، در صورتي پذيرفته ميشوند كه حداقل 30 واحد اصلي و تخصصي كارشناسي آنان با كارشناسي رشته حسابداري مشترك با شد و واحدهاي كمبودآنان از 45 واحد تجاوز نكند).
  ب- داشتن معدل كارشناسي حداقل 2/5 از 4 (يا 12/5 از 20)
  ج- پذيرفته شدن در امتحان ورودي كه شامل دروس تخصصي و زبان خارجه است.
  تعداد واحدها
  3- برنامه درسي
  تعداد كل واحدهاي درسي دوره كارشناسي ارشد رشته حسابداري 45 واحد به شرح زير ميباشد.
  الف- دروس عمومي 4 واحد
  ب- دروس اختصاصي 23 واحد
  ج- دروس اختياري 9 واحد
  د- تتبع و تحقيق 9 واحد

  تاريخچه و معرفي رشته

  مدير گروه

    نام و نام خانوادگي :  
    مرتبه علمي :  
   رشته تحصيلي :  
    رزومه :  
    آدرس پست الكترونيك :  
    تلفن تماس :    

  اساتيدگروه
   

    نام و نام خانوادگي :  
    مرتبه علمي :  
   رشته تحصيلي :  
    رزومه :  
    آدرس پست الكترونيك :   
    تلفن تماس :  


    نام و نام خانوادگي :  
    مرتبه علمي :  
   رشته تحصيلي :  
    رزومه :  
    آدرس پست الكترونيك :   
    تلفن تماس :  


    نام و نام خانوادگي :  
    مرتبه علمي :  
   رشته تحصيلي :  
    رزومه :  
    آدرس پست الكترونيك :   
    تلفن تماس :   


    نام و نام خانوادگي :  
    مرتبه علمي :  
   رشته تحصيلي :  
    رزومه :  
    آدرس پست الكترونيك :   
    تلفن تماس :   
  برنامه كلاسي نيمسال دوم 94-1393
   
  مقطع ترم كد درس درس تعداد مدرس/ دكتر روز ساعت
                 
   

  سيلابس مصوب وزرات علوم
  مشخصات كلي برنامه و سر فصل دروس دوره كارشناسي ارشد مهندسي صنايع - صنايع را از اينجا دريافت كنيد