• پذيرش دانشجوی كارشناسي ارشد

  ثبت نام

   

  مرکز بين المللي خلیج فارس دانشگاه آزاد اسلامی  از طريق آزمون  سراسری دانشگاه آزاد اسلامی برای ترم های مهر و بهمن در مقطع كارشناسي ارشد دانشجو مي پذيرد.

  رشته هاي تحصيلي مقطع كارشناسي ارشد


  رشته هاي مورد پذيرش در مقطع كارشناسي ارشد در جدول زير آمده است.  رديف گروه هنر گرايش
  1 - -
  2 - -
  رديف گروه علوم اجتماعي ورفتاري گرايش
  1 مديريت بازرگانی بازرگانی بین المللی
  2 مديريت بازرگانی مدیریت مالی
   3 -
   4 -  -
  رديف گروه علوم انساني گرايش
  1 حقوق خصوصی -
  2 حقوق جزا و جرم شناسی -
  3 - -
  4 - -
  رديف گروه فني ومهندسي گرايش
  1 مهندسی سیستمهای اقتصادی- اجتماعی  
  2 مهندسی صنایع- مدیریت سیستم و بهره وری -
  3 مهندسی صنایع- صنایع -
  4 مهندسی مالی -
  5 - -
   
  رديف گروه علوم پايه گرايش
  1 - -
  2 - -
  3 -

  شهريه مقطع كارشناسي ارشد

   شهريه هر نيمسال تحصيلي بدون احتساب هزينه خوابگاه ، غذا ،بيمه و ... بصورت علي الحساب و پس از تصويب هيأت امناء قطعي خواهد شد و در حال حاضر بشرح زیر است:

   

  نام رشته شهريه ثابت شهريه متغير به ازاي هر واحدنظري شهريه متغير به ازاي هر واحد عملي شهريه متغير به ازاي هر واحد جبراني نظري شهريه متغير به ازاي هر واحد جبراني عملي شهريه پايان نامه به ازاي هرواحد
  گروه هنر - - - - - -
  علوم انساني ،علوم اجتماعي وMBA - - - - - -
  علوم پايه - - - - - -
  فني و مهندسي -     - - - - -

   

  نكته: پرداخت شهريه پذيرفته شدگان هنگام ثبت نام اصلي (بعد از پذيرش نهايي) طبق تقويم آموزشي دانشگاه براي كليه پذيزفته شدگان الزامي خواهد بود.