• معرفی کارکنان دفتر فرهنگ اسلامی
    نام و نام خانوادگي :  
    سمت : مسئول امور فرهنگ اسلامی
    میزان تحصیلات :  
    رشته تحصيلي :  
    ايميل :                                             
    تلفن :    53373081 – 061