امتحانات 30 دیماه 96 -  شنبه 30 دی 1396 ساعت 19:27
امتحانات 30 دیماه 96 -  شنبه 30 دی 1396 ساعت 19:23
اطلاعیه مهم صندوق رفاه دانشجویان -  شنبه 2 مرداد 1395 ساعت 18:35
اطلاعیه مهم حوزه پژوهش و فناوری -  دوشنبه 14 تیر 1395 ساعت 14:39
زمانبندي دعوت به مصاحبه تخصصي مقطع دكترا -  یکشنبه 11 بهمن 1394 ساعت 9:18
زمانبندی انتخاب واحد ترم بهمن ماه 94 -  یکشنبه 4 بهمن 1394 ساعت 23:21
 • معرفی کارکنان حوزه اداری و مالی مرکز خلیج فارس
   


    نام و نام خانوادگي :  
    سمت : مسئول حسابداری
    میزان تحصیلات :  
    داخلی اداری : 140
    ايميل :  
    توضیحات :   53373082 – 061


    نام و نام خانوادگي :  
    سمت :  
    میزان تحصیلات :  
    داخلی اداری : 125
    ايميل :  
    توضیحات :   53373082 – 061


    نام و نام خانوادگي :  
    سمت : حسابدار شهریه
    میزان تحصیلات :  
    داخلی اداری : 143
    ايميل :  
    توضیحات :   53373081 – 061


    نام و نام خانوادگي :  
    سمت : کارگزین
    میزان تحصیلات :  
    داخلی اداری : 146
    ايميل :  
    توضیحات :   53373081 – 061


    نام و نام خانوادگي :  
    سمت : حسابدار حقوق دستمزد
    میزان تحصیلات :  
    داخلی اداری : 141
    ايميل :  
    توضیحات :   53373081 – 061


    نام و نام خانوادگي :  
    سمت : حسابدار اموال
    میزان تحصیلات :  
    داخلی اداری : 141
    ايميل :  
    توضیحات :   53373081 – 061


    نام و نام خانوادگي :  
    سمت : ماشین نویس
    میزان تحصیلات :  
    داخلی اداری : 147
    ايميل :  
    توضیحات :   53373082 – 061


    نام و نام خانوادگي :  
    سمت : مسئول دفتر ریاست و روابط عمومی
    میزان تحصیلات :  
    داخلی اداری : 152
    ايميل :  
    توضیحات :   53373083 – 061


    نام و نام خانوادگي :  
    سمت : متصدی امور دفتری
    میزان تحصیلات :  
    داخلی اداری : 124
    ايميل :  
    توضیحات :   53373082 – 061


    نام و نام خانوادگي :  
    سمت : امورنقلیه
    میزان تحصیلات :  
    داخلی اداری :  
    ايميل :  
    توضیحات :   53373081 – 061


    نام و نام خانوادگي :  
    سمت : انباردار
    میزان تحصیلات :  
    داخلی اداری : 145
    ايميل :  
    توضیحات :   53373082 – 061

    نام و نام خانوادگي :  
    سمت : تاسیسات
    میزان تحصیلات :  
    داخلی اداری: 145
    ايميل :  
    توضیحات :   53373081 – 061
   
    نام و نام خانوادگي :  
    سمت : تدارکات
    میزان تحصیلات :  
    داخلی اداری: 145
    ايميل :  
    توضیحات :   53373081 – 061