• معرفی کارکنان حوزه دانشجویی مرکز خلیج فارس

    نام و نام خانوادگي :  
    سمت :  
    میزان تحصيلات :  
    داخلي اداري :  121-122-123
    ايميل :   
    توضیحات:     53373081 – 061

    نام و نام خانوادگي :  
    سمت :  
    میزان تحصيلات :  
    داخلی اداری:  122-121
    ايميل :  
    توضیحات :   53373081 – 061

    نام و نام خانوادگي :  
    سمت :  
    میزان تحصيلات :  
    داخلی اداری : 121-122
    ايميل :  
    توضیحات : 53373081 – 061

    نام و نام خانوادگي :  
    سمت :  
    میزان تحصيلات :  
    داخلی اداری :  124
    ايميل :  
    توضیحات : 53373081 – 061