• مدیریت بازرگانی- بازرگانی بین الملل
  تاريخچه و معرفي رشته

  مدير گروه

    نام و نام خانوادگي : فریدون امیدی
    مرتبه علمي :  استادیار
   رشته تحصيلي :  مدیریت بازرگانی - بازاریابی
    رزومه :  
    آدرس پست الكترونيك :   dr.omidi@iaupg.ac.ir
    تلفن تماس :  

  اساتيدگروه    نام و نام خانوادگي : لیلا اندرواژ
    مرتبه علمي : استادیار
   رشته تحصيلي : مدیریت بازرگانی- بازاریابی
    رزومه :  
    آدرس پست الكترونيك :  
    تلفن تماس :  

    نام و نام خانوادگي :  
    مرتبه علمي :  
   رشته تحصيلي :  
    رزومه :  
    آدرس پست الكترونيك :  
    تلفن تماس :  

  برنامه كلاسي نيمسال 
   
  مقطع ترم كد درس درس تعداد مدرس/ دكتر روز ساعت
                 
   

  سيلابس مصوب وزرات علوم
  مشخصات كلي برنامه و سر فصل دروس دوره كارشناسي ارشد مهندسي صنايع - صنايع را از اينجا دريافت كنيد